Služby

V rámci poskytovaných služieb kladieme výrazný dôraz na zabezpečenie kvality, minimalizáciu negatívnych dopadov na životné prostredie, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Náš tím odborníkov z oblasti hydrogeológie, geochémie, ekológie, biotechnológie, vodohospodárstva, banského a stavebného inžinierstva sa zaoberá riešením pálčivých problémov v širokom spektre ochrany životného prostredia na Slovensku a v zahraničí.

Geologický prieskum a sanácia

Máme rozsiahle skúsenosti v oblasti prieskumu životného prostredia ako aj sanácie zemín a podzemných vôd.

Geologický prieskum a sanácia Geologický prieskum a sanácia Geologický prieskum a sanácia Geologický prieskum a sanácia
Geologický prieskum a sanácia Geologický prieskum a sanácia Geologický prieskum a sanácia Geologický prieskum a sanácia

Geologický prieskum

V oblasti geologického prieskumu životného prostredia poskytujeme komplexné služby od overenia/identifikácie kontaminácie územia (vrtné a vzorkovacie práce, terénne merania, laboratórne práce atď.) cez vypracovanie analýzy rizika s matematickým modelovaním, vypracovanie plánov prác až po návrh a realizáciu monitorovania znečisteného územia.

Sanácia

V rámci sanácie environmentálnych záťaží dekontaminujeme znečistené územia (zeminy a podzemnú vodu) metódami biodegradácie, chemickej oxidácie, ventingu, solidifikácie, termálnej desorpcie, pump&treat, aplikácie nanočastíc, fytoremedácie, biologickej reduktívnej dehalogenácie atď.

Zneškodňovanie odpadov

V oblasti biotechnologickej úpravy odpadov patríme medzi popredné firmy v SR, kde prevádzkujeme 2 biodegradačné plochy.

Výskumná a projektová činnosť Výskumná a projektová činnosť Výskumná a projektová činnosť Výskumná a projektová činnosť
Výskumná a projektová činnosť Výskumná a projektová činnosť Výskumná a projektová činnosť Výskumná a projektová činnosť

Preprava a zneškodnenie

Naša spoločnosť zabezpečuje prepravu a zneškodnenie nebezpečného odpadu (ADR), zneškodnenie odpadu na vlastných biodegradačných plochách (biodegradačná plocha Budmerice a biodegradačná plocha Strážske).

Biodegradácia

Súčasťou biodegradačných stredísk je vodohospodársky zabezpečená dekontaminačná/biodegradačná plocha s bezodtokovou šachtou na zachytenie zrážkových vôd. Biodegradačný proces je priebežne monitorovaný analýzami. Biodegradačná plocha Budmerice disponuje celkovou kapacitou 43 200 t/rok a Strážske 29 000 t/rok.

Čistenie odpadového vzduchu

Poskytujeme technicky účinné a cenovo výhodné riešenia pre odstraňovanie zápachu, prchavých organických látok a ďalších organických a anorganických škodlivín alebo ich zmesí z odpadového vzduchu pomocou pračiek vzduchu a biofiltrov. Ponúkame testy na lokalite, dizajn, výstavbu a prípadne aj prevádzku zariadení. Realizovali sme dodávky zariadení do mnohých krajín Európy aj Ázie, kde sú úspešne využívané v rôznych aplikáciách. Za technológiu termofilnej biofiltrácie sme získali európske ocenenie "Seal of excellence".

Konzultačné služby Konzultačné služby Konzultačné služby Konzultačné služby

Konzultačné služby

Okrem akvizičných environmentálnych auditov a supervízie spracovávame a aktualizujeme príslušnú dokumentáciu z oblasti odpadového hospodárstva a životného prostredia.

Konzultačné služby

Medzi hlavné konzultačné služby, ktoré poskytujeme naším klientom patrí supervízna činnosť, ekologické audity a odborný geologický dohľad. Pravidelne vypracovávame a aktualizujeme havarijné plány a prevádzkové poriadky.

Odborné poradenstvo

Taktiež poskytujeme odborné poradenstvo pri hodnotení rizika environmentálnych škôd a pri integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania, vrátane spracovania východiskovej správy.

Konzultačné služby Konzultačné služby Konzultačné služby Konzultačné služby

Výskumná a projektová činnosť

Vyvíjame nové metódy a technológie pre sanácie znečistených území a úpravu odpadov a podieľame sa na rozvojovej pomoci tretím krajinám.

Výskumná a projektová činnosť Výskumná a projektová činnosť Výskumná a projektová činnosť Výskumná a projektová činnosť
Výskumná a projektová činnosť Výskumná a projektová činnosť Výskumná a projektová činnosť Výskumná a projektová činnosť

Výskumná činnosť

Výskumná činnosti je zameraná na využitie inovatívnych a moderných technológií použiteľných pri riešení environmentálnych záťaží, sanácií až po nakladanie s nebezpečným odpadom. Spoločnosť pravidelne participuje na viacerých vedeckých grantoch a projektoch a udržuje úzku spoluprácu s poprednými slovenskými univerzitami a vedeckými inštitúciami z oblasti ochrany životného prostredia.

Projektová činnosť

V rámci projektových aktivít sa spoločnosť zúčastňuje aj rôznych rozvojových programov. Tieto projekty sú zamerané na pomoc krajinám s pomalším rozvojom najmä v oblasti juhovýchodnej Európy a Ázie. V rozvojových projektoch sa spoločnosť snaží uplatniť know-how v oblasti životného prostredia a nakladania s odpadmi.

Kontakt

Máte záujem o naše služby?

Zavolajte nám na +421 910 788 321 alebo napíšte na slovensko@dekonta.sk